اطلاع رسانی دروس ارائه شده در این وبلاگ اطلاعاتی پیرامون دروس ارائه شده اینجانب مهدی قربعلی‌پور برای استفاده دانشجویان ارائه شده است. ایمیل: ghorbalipoor@gmail.com http://ghorbalipoor.ir 2020-09-22T16:12:13+01:00 text/html 2020-07-02T14:53:33+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور منبع درس مهندسی اینترنت + نمونه سوالات http://ghorbalipoor.ir/post/43 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><a href="http://s13.picofile.com/file/8401754384/Internet_Engineering.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">دانلود منبع درس</font></a></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><a href="http://s12.picofile.com/file/8401766876/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1.pdf.html" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">دانلود نمونه سوالات&nbsp;</font></a></div><a href="http://s6.picofile.com/file/8246819968/mohandesi_internet.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3"> </font></a> text/html 2020-07-02T07:00:13+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه درس شبیه سازی + نمونه سوالات http://ghorbalipoor.ir/post/60 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8325552392/Computer_simulation2.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;دانلود جزوه درس شبیه سازی</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8383287100/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سوال درس شبیه سازی (1)</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://s12.picofile.com/file/8401798284/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><div><font size="3"><b>نمونه سوال درس شبیه سازی (2)</b></font></div><div></div></a></div></div> text/html 2020-06-07T07:58:13+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه هوش مصنوعی + نمونه سوالات http://ghorbalipoor.ir/post/61 <br><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8399414334/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title=""><div><div><font size="3">دانلود جزوه جدید هوش مصنوعی</font></div><div></div></div><div><div></div></div></a></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فقط نمونه سوالات فصل های اول تا چهارم را مطالعه کنید.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8281312868/nomome_soalat_hosh.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود نمونه سوالات هوش مصنوعی</font></a></div><div><br></div></div> text/html 2020-06-07T07:18:44+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور منبع درس ساختمان داده ها + نمونه سوالات http://ghorbalipoor.ir/post/8 <div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8314775492/Sakhteman_Nomone_Soal.pdf.html" target="_blank" title="">دریافت نمونه سوالات ساختمان داده</a></font></div></div> <span style="font-size: small;"><div><span style="font-size: small;"><br></span></div></span><p style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8376976368/asli_Jozve_Sakhteman_Dade.PDF.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;دانلود جزوه ساختمان داده ها</font></a></p> text/html 2020-06-07T04:48:00+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور منبع درس شیوه ارائه مطالب علمی و مهندسی http://ghorbalipoor.ir/post/41 <a href="http://s6.picofile.com/file/8246803834/shive_erae.pdf.html" target="_blank" title=""><div align="center"><font size="3">دانلود جزوه</font></div><font size="3"> </font></a> text/html 2019-10-26T15:39:45+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه زبان تخصصی + گرامر http://ghorbalipoor.ir/post/62 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8360247592/jozve_plus_grammer.pdf.html" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8360247592/jozve_plus_grammer.pdf.html" target="_blank" title=""></a></font></div></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/543/1626471/grammer.pdf" target="" title=""><font size="4"><div style="text-align: center;"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><font face="Mihan-Iransans">دانلود جزوه زبان تخصصی</font></div><div></div></div><div></div></div></div><div></div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div><div style="text-align: center;"></div></font></a><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/543/1626471/zaban_takhasosi.pdf" target="" title=""><font size="4">دانلود گرامر</font></a></div> text/html 2019-05-18T03:51:52+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 2 http://ghorbalipoor.ir/post/66 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8360778150/AdvancedCPP.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 2</a></font></div> text/html 2019-05-13T05:23:40+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه درس زبان ماشین و اسمبلی http://ghorbalipoor.ir/post/65 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8360284218/jozve_assembly2.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">دانلود جزوه درس زبان ماشین و اسمبلی</font></a></div> text/html 2019-05-12T19:45:58+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1 http://ghorbalipoor.ir/post/64 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8360260818/cpp.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;دانلود&nbsp;جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لازم به ذکر است که درس تا انتهای فصل نهم می باشد.</font></div> text/html 2018-10-22T07:28:43+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه طراحی و تحلیل الگوریتم ها http://ghorbalipoor.ir/post/63 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><div><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8348258126/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سوالات درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها</a>&nbsp;<font color="#ff0000">(جدید)</font></font></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8348258126/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8340583492/Tarahi_Algoritm.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود جزوه طراحی و تحلیل الگوریتم ها</a></b></font></div> text/html 2018-04-16T05:29:56+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور حزوه مبانی برنامه سازی ویژوال بیسیک http://ghorbalipoor.ir/post/59 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8327796200/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9_2010.pdf.html" target="_blank" title=""></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8327796200/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9_2010.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b></b></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8327672418/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9_2010.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود جزوه جدید مبانی ویژوال بیسیک</a></b></font></div><div></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">برای امتحان فقط 10 بخش اول مطالعه شود.</font></div> text/html 2017-10-18T14:17:33+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه مباحث ویژه http://ghorbalipoor.ir/post/58 <b><font size="3">در این درس مطالبی پیرامون مبحث شبکه به کمک نرم افزار Cisco Packet Tracer که یک نرم افزار شبیه ساز شبکه است ارائه می‌شود.</font></b><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><b style="font-size: medium;"><font color="#ff0000">جدید:&nbsp;</font></b><font size="3"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8314750426/bakhshe_theory_alamat.pdf.html" target="_blank" title="">دریافت فایل علامت گذاری شده بخشهای مهم جزوه</a>&nbsp;</b></font></div></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><b style=""><a href="http://s9.picofile.com/file/8309423642/bakhshe_theory.pdf.html" target="_blank" title="" style="font-size: medium;">دانلود بخش تئوری جزوه</a><font size="3">&nbsp;</font></b></div><div><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div><br></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8309423642/bakhshe_theory.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8309425076/bakhshe_amali.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود بخش عملی جزوه&nbsp;(آموزش شبکه با Packet Tracer)</a></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8309425076/bakhshe_amali.pdf.html" target="_blank" title=""><div><div></div></div></a></div><div><div><b><font size="3">برای دانلود نرم افزار نسخه 7.0 بر روی لینک زیر کلیک کرده و نسخه 32 بیتی را دانلود و نصب کنید.</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://p30download.com/fa/entry/68567/" target="_blank" title=""><b><font size="3">لینک دانلود</font></b></a></div> </div> text/html 2017-10-17T08:58:13+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه طراحی صفحات وب http://ghorbalipoor.ir/post/53 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; background-color: rgb(244, 244, 244); font-size: medium;"><font color="#ff0000">جدید:&nbsp;</font></b><a href="http://s9.picofile.com/file/8314774742/Web_Programming_Niroomand_alamat.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3"><font color="#355880">دریافت فایل علامت گذاری شده بخشهای مهم جزوه</font>&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; background-color: rgb(244, 244, 244);"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273249676/Web_Programming_Niroomand.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود&nbsp;جزوه طراحی صفحات وب</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8309415518/tests.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود تستهای طراحی صفحات وب با پاسخ</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دانشجویان علاقمند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این درس فایل فشرده زیر که مجموعه ای از اسلایدها درباره طراحی و پیاده سازی صفحات وب است را مطالعه نمایند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8309416868/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A8.zip.html" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود بخش تکمیلی صفحات وب</font></a></div> text/html 2016-09-22T08:38:02+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه معماری کامپیوتر http://ghorbalipoor.ir/post/51 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8273245576/jozve_memari.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود جزوه معماری کامپیوتر</a></div> text/html 2016-09-22T08:34:41+01:00 ghorbalipoor.ir مهدی قربعلی‌پور جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار http://ghorbalipoor.ir/post/49 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8273245518/UML_RUP_jozve_az_narmafzar.pdf.html" target="_blank" title=""><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار</font></div></a></div>